Specialistvård inom mental hälsa och välmående


Vårt arbetssätt

Gordius vårdarbete är utformat för att hålla hög klinisk kvalitet och servicenivå. Vår ambition är att patienter inte ska behöva vänta på vård hos oss. 

Vårdprocessen på Gordius inleds alltid med en bedömning hos en specialistläkare. Vi arbetar med ett brett perspektiv och psykolog och psykiatriker samråder kontinuerligt för en bättre samordnad vård. 

Forskning visar tydligt att det vid psykisk ohälsa är av stor vikt för sjukdomsförloppet att patientens tillstånd kartläggs snabbt och att eventuella underliggande orsaker inkluderas i behandlingen. Att inte förstå sitt förändrade mående medför en känsla av maktlöshet och oro. Odiagnostiserad ohälsa riskera dessutom att snabbt leda till negativa spiraler där mående och funktionsförmåga försämras över tid. 

Att efter en välgrundad bedömning snabbt sätta in korrekt behandling förkortar sjukdomsfasen, minskar lidandet hos den drabbade och minskar risken för att ytterligare former av psykisk ohälsa ska växa fram. Här kan man beskriva det som att en snabb insats eller en förebyggande insats kräver mindre arbete än om det dröjer till dess att ohälsa fått fotfäste och utvecklats. 

Hos Gordius är ambitionen att hjälpa individen att återta makten  över sitt liv och mående. Våra kliniker arbetar evidensbaserat och individanpassat enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer. Våra utredningspaket är grundliga för att patienten ska få den kunskap som krävs för att på ett insiktsfullt sätt skräddarsy sin behandling tillsammans med kliniker. När vi talar om mental hälsa är insikt ofta makt. 

Bedömningsfas

På Gordius får du som patient möjlighet att träffa en specialistläkare i psykiatri redan vid ditt första besök. Vid ett andra besök som sker i tät anslutning till ditt första får du träffa en legitimerad psykolog. Vid dessa två besök sker en strukturerad medicinsk och psykologisk bedömning. Därefter samråder läkaren och psykologen och kommer med medicinska och psykologiska rekommendationer kring din vidare vård.


Utredningsfas

Om bedömningen visar på att det finns ett besvär som behöver utredas kan vi erbjuda en utredning eller remiss till annan vårdgivare. 


Behandlingsfas

Hos Gordius kan vi erbjuda behandling direkt efter bedömningsfasen. Här kan man som patient välja både medicinsk och psykologisk behandling.